USŁUGI

Główna strona Rekonstrukcja budynków
заказать расчет стоимости

Rekonstrukcja budynków

Rekonstrukcja budynków

 

Rauta przeprowadza rekonstrukcje budynków dowolnej złożoności na terenie całej Ukrainy.

 

Wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie specjalistów Rauta pozwalają nam przeprowadzać rekonstrukcję:

Rekonstrukcja budowli przemysłowychBudowli przemysłowych
Rekonstrukcja obiektów komercyjnychObiektów komercyjnych (handlowych, magazynowych, biurowych, produkcyjnych itp.)
Rekonstrukcja budynków historycznychBudynków historycznych i starych, w tym zabytków dziedzictwa kulturowego
Rekonstrukcja obiektów użyteczności publicznejObiektów użyteczności publicznej (instytucji edukacyjnych, obiektów infrastrukturalnych, kompleksów sportowych itp.)
Rekonstrukcja domów mieszkalnychDomów mieszkalnych

 

Projekt rekonstrukcji budynku obejmuje zazwyczaj następujące kluczowe etapy:

 

1. Zbadanie obiektu nieruchomości

 

Kompleksowy przegląd techniczny budynku przed przebudową wykonywany jest z wykorzystaniem metod badań nieniszczących, badań laboratoryjnych oraz algorytmów obliczeniowych.

 

badanie techniczne, raport

 

2. Ocena stanu obiektu, uszkodzeń i zniszczeń oraz możliwości i celowości jego renowacji

 

Do oceny stanu obiektu i jego poszczególnych części wykorzystuje się wyniki badań, które poddawane są fachowej analizie techniczno-ekonomicznej. O celowości renowacji decyduje stopień zniszczenia elementów budowlanych oraz porównanie kosztu prac restauratorskich z kosztem wznoszenia nowych konstrukcji.

 

3. Opracowanie projektu prac awaryjnych

 

Ten etap obejmuje podstawowe prace przygotowawcze na placu budowy. Podczas operacji przeciwawaryjnych można wykonać następujące czynności:

 

 • Organizacja możliwości przejazdu mechanizmów montażowych i pojazdów, ciągów komunikacyjnych dla pracowników
 • Montaż ogrodzenia wzdłuż granicy placu budowy
 • Organizacja placu budowy: przydział miejsc do przechowywania konstrukcji i materiałów, rozmieszczenie oświetlenia awaryjnego i roboczego, toalet i pomieszczeń domowych
 • Zapewnienie bezpieczeństwo placu budowy
 • Wyposażenie placu budowy w podstawowe środki gaśnicze
 • Montaż rusztowań i budowa rusztowań
 • Mocowanie konstrukcji awaryjnych, zapewniające wytrzymałość i stabilność głównych elementów budynku
 • Wyznaczanie granic stref niebezpiecznych i instalowanie wokół nich ogrodzeń
 • Oczyszczenie obiektu ze zniszczonych konstrukcji po przeprowadzeniu ich pomiarów
 • Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za prace budowlane, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, bezpieczeństwo elektryczne i ochronę pracy na obiekcie
 • Montaż stoiska informacyjnego/paszportu obiektu
 • Wdrożenie priorytetowych środków nadzwyczajnych zgodnie z ustaloną dokumentacją

 

4. Przeprowadzanie ekspertyzy

 

Podczas badania określana jest jakość rozwiązań projektowych z uwzględnieniem wymagań regulacyjnych dotyczących wytrzymałości, trwałości, niezawodności i trwałości budynków lub konstrukcji budowlanych. Ponadto podczas badania zwraca się uwagę na inne wymagania regulacyjne dotyczące budownictwa, takie jak inkluzywność, stan sanitarno-epidemiologiczny, ochrona pracy, ekologia, bezpieczeństwo przeciwpożarowe i technogeniczne, oszczędność energii itp. Na życzenie klienta można przeprowadzić badanie dokumentacji budżetowej.

 

W celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wykrycia wad w dokumentacji projektowej podczas badania, zaleca się powierzenie wykonanie projektu rekonstrukcji budynków lub konstrukcji budowlanych doświadczonym specjalistom.

 

ekspertyza w budownictwie

 

5. Uzyskanie zezwolenia na budowę

 

W celu szybkiego uzyskania pozwolenia specjaliści Rauta wraz z klientem przygotowują całą niezbędną dokumentację i składają wniosek o uzyskanie pozwolenia na wykonanie prac budowlanych na obiekcie klasy odpowiedzialności СС1, СС2 lub СС3.

 

6. Uzgodnienie dokumentacji budowlanej i jej zatwierdzenie w instytucjach państwowych

 

Na różnych etapach prac nad projektem odbudowy może zaistnieć potrzeba koordynacji dokumentów z państwowymi organami regulacyjnymi. Posiadając bogate doświadczenie w przygotowywaniu i przekazywaniu dokumentacji do różnych organów państwowych, specjaliści Rauta minimalizują ryzyko przy uzgadnianiu dokumentacji budowlanej.

 

7. Rozwój technologii odbudowy

 

Opracowując projekt rekonstrukcji budynku, zasady modelowania BIM oraz zestaw opracowanych rozwiązań są wykorzystywane do efektywnej rekonstrukcji budynku. Dla każdego typu konstrukcji specjaliści Rauta dobierają najbardziej optymalną technologię renowacji wraz z oceną wykonalności fizycznej i ekonomicznej zastosowania technologii.

 

konstrukcje metalowe w rekonstrukcji  budynków

 

Spawane konstrukcje metalowe, elementy żelbetowe lub konstrukcje ze stali ocynkowanej (LSTK, nośna podłoga profilowana) mogą być dodatkowo wykorzystane do wzmocnienia elementów nośnych.

 

Do zwiększenia nośności fundamentu można zastosować następujące technologie:

 

 • Iniekcja konstrukcji budowlanych
 • Wbijanie pali
 • Rozbudowa podeszwy lub urządzenia płyty fundamentowej
 • Zastosowanie pali wierconych lub iniekcyjnych pali wierconych
 • Zastosowanie pali betonowych wg technologii cementacji gruntów

 

Przy wzmacnianiu, wymianie lub montażu dodatkowych stropów między kondygnacyjnych można zastosować stropy o niskiej wysokości lub konstrukcje zespolone wykonane z betonu zbrojonego stalą, co pozwala na zwiększenie wysokości stropów.

 

W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania podnoszenia budynków za pomocą podnośników hydraulicznych. W zależności od potrzeb istnieje możliwość podniesienia całego budynku, jego poszczególnych części lub kondygnacji.

 

Optymalizując koszty ochrony przeciwpożarowej specjaliści Rauta stosują metodę zróżnicowanego podejścia do obliczania odporności ogniowej konstrukcji budowlanych.

 

Aby zwiększyć powierzchnię budynku podczas rekonstrukcji w historycznych lub centralnych obszarach miast, istnieje możliwość urządzenia kondygnacji podziemnych pod istniejącymi budynkami ze zwiększeniem wysokości piwnic lub nadbudową mansard z układem użytkowych tarasów.

 

8. Kompilacja szacunków

 

Kosztorys na rekonstrukcję budynku charakteryzuje się tym, że w przeciwieństwie do nowej budowy podczas rekonstrukcji mogą pojawić się prace nieplanowane, które na początku projektu były niezwykle trudne lub niemożliwe do oszacowania. Doświadczenie specjalistów Rauta pomaga jak najdokładniej zaplanować wielkość niezbędnej pracy i kwotę finansowania zgodnie z programem rekonstrukcji i stosowanymi technologiami. Profesjonalnie przygotowany kosztorys, który zawiera kalkulację kosztów rekonstrukcji budynku, pozwala w pełni kontrolować koszty budowy z możliwością ich przeglądania krok po kroku i porównania pracy faktycznie wykonanej z pracami planowanymi.

 

9. Zakup niezbędnych materiałów i konstrukcji oraz wynajem maszyn i urządzeń

 

Zazwyczaj przebudowa wymaga zakupu dużej ilości materiałów i konstrukcji budowlanych. Umiejętne zaplanowanie etapów i wielkości prac pozwala kierownikowi projektu z wyprzedzeniem zamówić dostawę niezbędnego sprzętu i materiałów, optymalizując koszty logistyki. Rauta jest wyłącznym dostawcą konstrukcji Ruukki i posiada wieloletnie relacje z wieloma ukraińskimi producentami, co pozwala obniżyć koszty odbudowy i gwarantuje wysoką jakość użytych materiałów.

 

zakup materiałów

 

10. Wykonanie prac z zakresu rekonstrukcji  budynków i konstrukcji budowlanych

 

Wszystkie prace na placu budowy są wykonywane przez wysoko wykwalifikowanych i w razie potrzeby certyfikowanych specjalistów w pełnej zgodności z normami i wymaganiami budowlanymi, a także  z zapewnieniem ochrony i bezpieczeństwa pracy na budowie. Posiadanie własnego działu konstrukcyjnego pozwala zagwarantować wysoki poziom prac i zminimalizować ryzyko podczas rekonstrukcji.

 

11. Nadzór autorski i techniczny

 

Przy wykonywaniu remontów kapitalnych lub rekonstrukcji budynku bezwzględnie należy zaangażować głównego inżyniera projektu i/lub głównego architekta projektu do sprawowania nadzoru autorskiego oraz wykwalifikowanego inżyniera do nadzoru technicznego. Profesjonalni architekci i inżynierowie Rauty monitorują zgodność z decyzjami projektowymi i wymaganiami norm państwowych, norm i przepisów budowlanych, a także sprawdzają jakość i zakres prac oraz zmiany rozwiązań technicznych, co pozwala zminimalizować ryzyko w procesie budowlanym.

 

nadzór techniczny i nadzór autorski

 

W razie potrzeby specjaliści Rauta mogą obliczyć koszt prac renowacyjnych na uszkodzonym obiekcie i dostarczyć pakiet dokumentów do przedłożenia firmie ubezpieczeniowej o odszkodowanie lub odwołania się do sądu ukraińskiego lub międzynarodowego. W tym przypadku kwalifikacja specjalistów przeprowadzających badanie jest kluczowym kryterium pełnego odszkodowania za szkody spowodowane zniszczeniem obiektu nieruchomości. Wysokie kwalifikacje specjalistów Rauta pozwalają na wykonywanie ekspertyz konstrukcyjno-wycenowych, towaroznawczych i ekonomicznych na obiektach o dowolnej złożoności.

 

Cena opracowania projektu oraz koszt rekonstrukcji budynku ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę następujące czynniki:

 

 • Stan techniczny nieruchomości i sieci inżynieryjnych
 • Koszt prac projektowych i budowlano-montażowych
 • Koszt materiałów budowlanych
 • Wydatki na logistykę, maszyny i mechanizmy
 • Koszty zarządzania projektem

 

W trakcie rekonstrukcji budynków i budowli Rauta wykorzystuje pełen zakres wiedzy z zakresu nowoczesnych rozwiązań materiałoznawczych, technicznych i projektowych, co pozwala znacznie skrócić czas rekonstrukcji, poprawić jakość prac i zoptymalizować budżet.

 

Renowacja zniszczonych konstrukcji nośnych przeprowadzana jest po pełnym przeglądzie budynku, analizie uszkodzeń i opracowaniu projektu odbudowy.

 

Przykład rekonstrukcji budynku przemysłowego

Przykład rekonstrukcji budynku przemysłowego

 

Podczas rekonstrukcji części budynku, na przykład rekonstrukcji elewacji lub dachu, na życzenie klienta dział projektowy Rauta może opracować rozwiązania techniczne, które spełnią nowe wymagania właściciela. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez wymianę starych konstrukcji ogrodzeniowych na energooszczędne z płyt warstwowych lub elewacji wentylowanych. Ewentualnie możliwa jest optymalizacja konstruktywnych rozwiązań, aby zmniejszyć budżet na odbudowę w przypadku, gdy zniszczony budynek po renowacji będzie miał zmniejszone zapotrzebowanie na energię.

bannerbanner
×