USŁUGI

Główna strona Nadzór inwestorski
заказать расчет стоимости

Nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski

 

Rauta oferuje kompleksowe zarządzanie procesem budowy na zlecenie inwestora. Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego jest złożonym procesem z wieloma specjalistycznymi etapami, które mogą być wykonywane tylko przez zespół doświadczonych profesjonalistów o szerokich kompetencjach. Kadra specjalistów Rauta o wymaganych specjalnościach pozwala na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie.

 

Przeniesienie funkcji klienta od inwestora do wyspecjalizowanej firmy pozwala inwestorowi uniknąć komunikacji z wieloma wykonawcami i agencjami rządowymi, a także uzyskać wynik najwyższej jakości w zaplanowanym terminie i budżecie.

 

Usługa nadzoru inwestorskiego Rauta obejmuje następujące etapy:

 

Etap przedprojektowy

 

Etap przedprojektowy

 

 

 1. Opracowanie koncepcji, harmonogramu realizacji i kompleksowej strategii biznesowej projektu.
 2. Audyt działki, który określa jej przeznaczenie i ograniczenia zgodnie z dokumentacją urbanistyczną, a także potrzebę dodatkowych zezwoleń, na przykład z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, lub organu, odpowiedzialnego za ochronę dziedzictwa kulturowego itp.
 3. Analiza zgodności przeznaczenia działki z koncepcją przyszłego projektu oraz, w razie potrzeby, możliwości jego zmiany.
 4. Przygotowanie specyfikacji projektowych i opracowanie uzasadnienia techniczno-ekonomicznego.
 5. Uzyskanie warunków urbanistycznych i ograniczeń dotyczących zagospodarowania terenu, przebudowy lub rekonstrukcji obiektu.
 6. Uzyskanie wstępnych danych do projektowania, w tym przeprowadzenie szeregu badań inżynieryjnych, geologicznych i geodezyjnych działki, obliczenie potrzeb budynku w mediach zgodnie z wymogami dokumentów regulacyjnych i przygotowanie specyfikacji technicznych.

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy (projekt)

 

Dokumentacja projektowa obejmuje następujące rozdziały:

 • Nota wyjaśniająca
 • Rozwiązania architektoniczne i materiałowo-konstrukcyjne
 • Część technologiczna
 • Rozwiązania w zakresie wyposażenia inżynieryjnego
 • Plan generalny i infrastruktura transportowa
 • Rysunki podstawowe
 • Projekt zarządzania budową
 • Sieci uzbrojenia terenu
 • Dokumentacja kosztorysowa

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

 

 

Audyt dokumentacji projektowej

 

Audyt pomaga określić jakość rozwiązań projektowych zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów i norm budowlanych.

 

Specjaliści firmy Rauta zapewniają efektywną komunikację między projektantami i audytorami, co pozwala przyspieszyć proces uwzględnienia uwag i uzyskania pozytywnej opinii.

 

Wybór generalnego wykonawcy

 

Przeprowadzenie przetargu na wybór generalnego wykonawcy z uwzględnieniem specyfiki konkretnego obiektu: złożoności rozwiązań technicznych, technologii biznesu, położenia geograficznego, sposobu finansowania itd. W razie potrzeby Rauta może wykonać budowę lub rekonstrukcję „pod klucz” jako generalny wykonawca.

 

Uzyskanie pozwolenia na budowę

 

Przygotowanie kompletu dokumentów wymaganych do uzyskania pozwolenia i złożenie wniosku do organów państwowej kontroli architektoniczno-budowlanej i nadzoru.

 

Specjaliści Rauta sprawdzają poprawność dokumentów, w tym kompletność i dokładność danych, a także ich zgodność z obowiązującymi przepisami.

 

Prace przygotowawcze na placu budowy

 

Działania przygotowawcze na placu budowy ułatwiają szybki start i jakościowe wykonanie prac budowlanych zgodnie z rozwiązaniami projektowymi.

 

Proces ten obejmuje oczyszczenie działki z zieleni i starych budynków, ogrodzenie, organizację ochrony, wzniesienie tymczasowych budynków dla ekipy budowlanej, budowę dróg dojazdowych, organizację miejsc składowania, instalację tymczasowych sieci inżynieryjnych itp.

 

Prace przygotowawcze na placu budowy

 

Prace budowlano-instalacyjne

 

Wykonywanie pełnego zakresu prac budowlanych w celu wybudowania obiektu:

 • Planowanie procesu budowy
 • Opracowanie projektu realizacji robót
 • Prace ziemne i fundamentowe
 • Montaż konstrukcji nośnych
 • Montaż pokryć dachowych i elewacji
 • Rozprowadzenie zewnętrznych i wewnętrznych instalacji
 • Prace wykończeniowe, w tym montaż posadzek przemysłowych, ochrony przeciwpożarowej itp.
 • Instalacja wyposażenia technologicznego
 • Zagospodarowanie terenu i aranżacja przyległej infrastruktury

 

Kluczowymi procesami w budownictwie są:

Zarządzanie projektem. Kierownik projektu opracowuje i monitoruje szczegółowy harmonogram prac, zarządza kosztami, angażuje odpowiednich specjalistów i rozwiązuje kwestie organizacyjne wszystkich procesów budowlanych.

Nadzór autorski. Główny architekt lub główny inżynier zatwierdza zmiany, lub odchylenia w projekcie i monitoruje wdrażanie decyzji projektowych.

Nadzór techniczny. Certyfikowany specjalista sprawdza zgodność materiałów i konstrukcji z wymogami obowiązujących przepisów budowlanych, a także testuje je na miejscu lub w laboratorium.

 

Prace budowlano-instalacyjne

 

Podłączenie wszystkich instalacji

 

Budowa instalacji energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, odwadniającej, cieplnej, gazowej, telefonicznej itd.

 

Specjaliści Rauta podłączają wszystkie instalacje na etapie budowy z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji projektowej i jej zatwierdzeniem przez właściwe agencje rządowe.

 

Odbiór inwestycji budowlanej

 

 1. Kontrola budynku pod kątem parametrów technicznych i zgodności z wymogami bezpieczeństwa, efektywności energetycznej, sanitarnymi i higienicznymi itp.
 2. Wyrobienie paszportu technicznego obiektu.
 3. Przygotowanie certyfikatu energetycznego budynku w przypadkach, gdy jest on wymagany.
 4. Przeprowadzenie kontrolnej topograficznej i geodezyjnej inwentaryzacji, sprawdzenie identyfikatora obiektu budowlanego i braku odchyleń od planu generalnego.
 5. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 6. Wystąpienie do władz lokalnych o nadanie budynkowi adresu.

 

Odbiór inwestycji budowlanej

 

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego jest jednym z najbardziej odpowiedzialnych procesów budowy „pod klucz”, w którym wysokie kwalifikacje wykonawcy pozwalają inwestorowi otrzymać budynek, który w maksymalnym stopniu spełni jego oczekiwania. Powierzając firmie Rauta funkcję nadzoru inwestorskiego, inwestor otrzyma nowoczesny, jakościowy i funkcjonalny budynek z optymalizacją budżetu i czasu realizacji projektu. 

bannerbanner
×